Privacy policy

De nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) is van kracht. Uw persoonsgegevens worden dankzij deze wetgeving beter beschermd.
De privacy van onze nieuwsbriefcontacten is belangrijk voor ons, en we hechten dan ook veel belang aan een correcte verwerking en gebruik daarvan. Wij willen dat u begrijpt op welke manier wij uw mailgegevens verwerken en welke mogelijkheden u hebt om uw eigen gegevens te beheren en te controleren. We hebben daarom een privacyverklaring opgesteld.
Heb je vragen over onze privacyverklaring? Twijfel dan niet en neem contact op via info.kabinet@just.fgov.be

Het belangrijkste principe:
We gebruiken uw mailadres om met u te communiceren via onze nieuwsbrief. We bewaren deze gegevens in een beveiligd digitaal systeem. U kan ten alle tijden vragen om uw mailadres te wissen uit dit systeem.

Rechten
U hebt recht op inzage en correctie.
U hebt het recht om vergeten te worden.
U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Hebt u een klacht?
Twijfel dan niet en neem contact op met ons via info.kabinet@just.fgov.be. Je kan ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Privacy Commissie.
Hieronder kan je de volledige privacyverklaring nalezen.

PRIVACYVERKLARING van Koen Geens

Versie 23 april 2019

Dit is een privacyverklaring van Koen Geens. Een medewerker van Koen Geens treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die verwerkt worden om de kerntaken te realiseren.

Kerntaken van Koen Geens
Politieke besluitvorming en beleid.
Externe communicatie over politieke besluitvorming en beleid.
Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

Koen Geens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Wat betreft mailing is deze verklaring onderworpen aan Boek XII van het Wetboek van het economisch recht.

De heer Marc Vermeulen werd aangeduid als “functionaris voor gegevensbescherming” (of “DPO”). U kunt met vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens steeds terecht op het mailadres info.kabinet@just.fgov.be

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens? (verwerkingsdoeleinden)

We maken een onderscheid tussen de verwerking van gegevens van leden van de partij van Koen Geens CD&V (A) en niet-leden (B). Leden zijn personen die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de statuten: (a) ouder zijn dan 16 jaar (b) een jaarlijkse bijdrage betalen (c) instemmen met de krachtlijnen van de politieke overtuiging (d) akkoord gaan met de interne statuten en reglementen van de partij.

Leden
Persoonsgegevens van leden worden door CD&V verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
  • om u op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten binnen CD&V (contractuele basis, gerechtvaardigd belang)
  • om u uitnodigingen te versturen voor activiteiten en bijeenkomsten van CD&V (contractuele basis, gerechtvaardigd belang)
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken. Enkel de gegevens die door u worden aangeleverd worden door ons verwerkt.
We onderscheiden twee categorieën op basis van de rechtsgrond van de verwerking van de gegevens.
Contractuele basis, gerechtvaardigd belang
Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
Communicatiegegevens: e-mailadres(sen)
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Niet-leden
Persoonsgegevens van niet-leden van CD&V worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
  • Communicatie over specifiek nieuws en actualiteiten van Koen Geens en CD&V aan de hand van thematische nieuwsbrieven (actieve toestemming)
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken.
Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
Communicatiegegevens: e-mailadres(sen)
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft geven we niet door aan derden.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Koen Geens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
We kunnen deze privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 april 2019
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail (info.kabinet@just.fgov.be ) als u deze wilt raadplegen.
Geens.
Talks
Moed, inspiratie en scherpte
voor een straffe toekomst.
Vergeet alles wat u dacht te weten over politieke lezingen. ‘Geens Talks’ is geen saai debat, maar wél een entertainende (en gratis!) avond die doet denken en dromen. Minister Koen Geens geeft zijn visie over morgen, geeft hoop en schetst perspectief. Hij geeft o.a. 10 tips om gerust door het leven te gaan. Maar ook inzichten over menselijke angsten én verlangens. En hij geeft aan waarom de wereld absoluut niet om zeep is. Kortom: een inspirerend avondje uit voor jong en ouder. Een absolute must see voor iedereen die (niet) van politiek houdt.